Публічна оферта

Публічний договір
про надання послуг продажу товарів


ФОП Бояршинов Сергій Миколайович, який діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24 січня 2019 р., реєстраційний номер 2 480 000 0000 223108 (далі – Продавець) пропонує укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.


1. Загальні положення
 

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій фізичній особі (надалі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.
1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення


2.1. Продавець – Фізична особа-підприємець Бояршинов Сергій Миколайович, який діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24 січня 2019 р., реєстраційний номер 2 480 000 0000 223108
2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис якого розміщений на електронному інтернет-сайті yistvo.com. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням. 
2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням сайту на умовах даної публічної пропозиції (оферти).
2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сайту .
2.5. Сайт – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і  програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою yistvo.com

3. Предмет договору купівлі-продажу товарів


3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити його вартість і отримати такий  Товар у відповідності до умов Договору.
3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний на складі на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару на складі Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Підтвердити замовлення” через Сайт, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

4. Порядок оформлення Замовлення


4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через Сайт шляхом додавання обраних Товарів у “Кошик” шляхом натискання кнопки “Додати у кошик” та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).
4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Сайті.

5. Ціна та порядок оплати

5.1. Товар продається за цінами, оголошеними на Сайті на дату замовлення.

5.2. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів.

5.3. Покупець зобов’язаний оплатити Товар під час оформлення заявки та до моменту отримання.

5.4. Оплата здійснюється в національній валюті України гривні.

5.5. Ціна Товару, що вказана на Сайті , може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

6. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення


6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на Сайті та наявний на складі Продавця станом на момент оформлення Замовлення.

6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар за адресою, вказаною при замовленні Товару у строки, обрані при оформленні Замовлення.

6.3. Умови повернення Товарів:

6.3.1. Згідно статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів” продовольчі товари належної якості не підлягають обміну, або поверненню.

7. Права та обов’язки Продавця


7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар, асортимент Товару та склад Товару.
7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару на складі Продавця станом на дату замовлення.
7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.


8. Права та обов’язки Покупця


8.1. Покупець має право:

  • Отримати Товар за адресою, вказаною при замовленні Товару . 
  • Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик заявленим Продавцем.
  • Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний:

  • Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сайті.

9. Відповідальність сторін


9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сайті та придбаних у Продавця.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.


10. Строк дії Договору


10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення, підтвердження та оплати Покупцем Замовлення на Сайті та діє до прийняття Товару Покупцем.


11. Інші умови


11.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
11.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.
11.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
11.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
11.5. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Сайті.
11.6. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на Сайті у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на  Сайті вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.
11.7. При виникненні претензій/пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном:  +38 (063) 451-51-59

або електронною поштою  dumplingindustries@gmail.com


ФОП Бояршинов Сергій Миколайович

який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 480 000 0000 223108 від 24.01.2019). Платник на спрощеній системі оподаткування, група 2, не платник ПДВ.

Адресою Виконавця за цим Договором є:

61093, м. Харків; вул. Іллінська, будинок 63, кв. 85